152739422
Производите кои ги опслужуваат здравствените потреби на населението.Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со сигурен квалитет и соодветни информации и по цена што може да си ја дозволи поединецот и заедницата“.

OEB

  • Линија за гранулација со влажен тип со висока содржина

    Линија за гранулација со влажен тип со висока содржина

    Погоден е за производство на високо токсични, многу активни и многу алергенски цврсти лекови и мора да достигне ограничување OEB4 и OEB5 за да се минимизираат опасностите на операторите за време на процесот на производство и влијанието врз животната средина.

    Опремата е во согласност со кинеската верзија на GMP, европскиот GMP и FDA од 2010 година и ги задоволува барањата за херметички на OEB, за да се минимизира оштетувањето на производот на контактите на опремата;

    Референтни стандардни EHS упатства за кинеската фармацевтска индустрија (2020);Ограничувања на професионална изложеност за опасни фактори на работното место